Djoser met oog voor duurzaamheid

Bij Djoser gaan reisplezier en duurzaam toerisme al 30 jaar hand in hand. Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is, bewust reizen dus. Steeds meer mensen reizen en steeds vaker zijn de effecten van toerisme lokaal voelbaar. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit daarom bij ons in de structuur van het bedrijf. Djoser probeert het duurzame karakter van de reizen zoveel mogelijk te stimuleren en de negatieve effecten terug te dringen.

Djoser werkt wereldwijd samen met lokale agenten en steunt daarmee de lokale economie. Wij hebben een duurzame relatie met onze lokale agenten, met de meeste van hen werken wij al 25 jaar samen. Al 20 jaar zijn wij partner van UNICEF. In samenhang met duurzaam toerisme spreken we ook van ‘People Planet Profit’. Ook dit zie je terug.

Tenslotte reizen wij bewust in kleine groepen, wat minder belastend is voor het milieu. Ook zelf als reiziger kun je op veel manieren bijdragen aan duurzaam toerisme.
 

 

 Vervoer

Compensatie CO 2 uitstoot

Vliegen vervuilt, net als autorijden en onnoemelijk veel andere activiteiten die veel energie verbruiken en daarmee het broeikaseffect bevorderen. Gelukkig worden er steeds meer initiatieven voor klimaatcompensatie ontplooid. Eén daarvan is GreenSeat van de KlimaatNeutraal Groep.

Djoser biedt je de gelegenheid om met GreenSeat de CO2-uitstoot van je vlucht te compenseren. Je bijdrage wordt dan geïnvesteerd in duurzame energieprojecten en in aanplant en beheer van bossen die CO2 opnemen. Als je van jouw vliegtuigstoel een GreenSeat maakt, ontvang je een certificaat met de hoeveelheid CO2 die is gecompenseerd voor de opgegeven vlucht. Kijk voor meer informatie op onze website. De projecten van GreenSeat zijn door onafhankelijke, internationale partijen geverifieerd. Climate Neutral Group streeft naar een klimaat neutrale wereld en biedt naast compensatie van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van vliegreizen een breed pakket aan compensatiediensten. Kijk voor meer informatie op greenseat.nl.

Met het openbaar vervoer naar de luchthaven

Regelmatig verstrekken wij bij het boeken van een reis bij Djoser actiematig een NS treinkaartje, niet alleen voor onze Belgische reiziger maar ook voor de Nederlandse. Zo stimuleren wij het gebruik van het openbaar vervoer van en naar de luchthaven zowel in Nederland als in België.

Lokaal vervoer

Lokaal vervoer tijdens onze reizen wordt geregeld door onze lokale agenten. Zij dragen zorg voor milieuvriendelijk vervoer en worden door ons regelmatig op het belang ervan gewezen. Wij reizen daarom over het algemeen in passende kleine lokale bussen op maat voor de groepsgrootte. Zodat wij niet met grote half lege bussen rond rijden.

Ook gebruiken we regelmatig lokaal vervoer als treinen, bussen of boten.
 

 Reisbegeleiders

Een belangrijk instrument en informatie bron voor ons duurzaamheidsbeleid vormen onze reisbegeleiders. Onze reisbegeleiders worden uitgebreid getraind voordat zij op reis gaan. Wij streven ernaar reisbegeleiders mee te sturen op een reis naar een land waar zij uitgebreide ervaring hebben. Zij hebben dan de uitgebreide kennis van het land, kennen de lokale gebruiken en de cultuur van het land. ‘People’ staat voor sociaal culturele belangen; respect voor lokale gebruiken; in stand houding van cultuur; respect voor lokale bevolking en mensenrechten. Wie kan dat beter overbrengen dan onze reisbegeleiders die het land en de lokale gebruiken heel goed kennen en dit delen met de reizigers.
 

 Verblijf

Veel accommodaties waar wij overnachten zijn kleinschalig, lokaal en / of hotels gerund door families. Ook hiermee stimuleren wij de lokale economie. Ook maken wij gebruik van zogenaamde eco lodges o.a. in Ecuador en Costa Rica.
 

 Lokale agenten & initiatieven

Djoser heeft een duurzame relatie op gebouwd met haar lokale agenten. Met een aantal werken wij al meer dan 25 jaar samen. Een van de drie P’s staat voor Profit en staat voor economische belangen. Wij vinden het belangrijk dat inkomsten ten goede komen aan de lokale bevolking.

Daarom stimuleren wij de inzet van een lokale gids. Wij werken meestal met kleinschalige hotels en is het eten over het algemeen niet inbegrepen in de reissom. Onze reisbegeleiders stimuleren de reizigers om lokaal te eten, op de markt of in lokale restaurantjes en zelfs ook bij de lokale hotelier.

Lokaal

Naast dat we samenwerken met de agenten, bezoeken we tijdens de reizen ook een aantal duurzame projecten.

Dit zijn projecten om het behoud van de natuur te stimuleren, de lokale nijverheid te ondersteunen, om werk en onderwijs te creëren voor mensen met een handicap of om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan de Fair Trade wijnindustrie. Bekijk hier een aantal van deze projecten.
 

 Duurzame partners

UNICEF

UNICEF heeft een opdracht: er voor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie.

Miljoenen kinderen gaan dankzij UNICEF naar school, en Djoser levert daar een belangrijke bijdrage aan. Talloze kinderen worden ingeënt tegen dodelijke ziekten als mazelen en krijgen goede voeding. UNICEF werkt hard aan de bestrijding van de aidsepidemie en helpt kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden. Waar een noodsituatie heerst, is UNICEF. Kinderen die er alleen voor staan krijgen bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.

Djoser werkt sinds 1993 samen met UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de VN. UNICEF zet zich wereldwijd in om de levensomstandigheden van kinderen te verbeteren. Daarbij is ze volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van regeringen, particulieren en bedrijven zoals Djoser. Samen met UNICEF wil Djoser een betere toekomst realiseren voor kinderen in landen waar we reizen, zoals in Nepal. UNICEF en Djoser werken sinds 1993 samen om een betere wereld voor kinderen wereldwijd te realiseren. Daarmee is Djoser de oudste corporate partner van UNICEF Nederland. De samenwerking tussen UNICEF en Djoser kent een belangrijke derde partij: de Djoser-reizigers. Reizigers krijgen bij het boeken van hun reis de mogelijkheid om drie, vijf of tien euro aan UNICEF te doneren. Aan het eind van het boekjaar verdubbelt Djoser het bedrag dat met de reizigersbijdragen bijeen gebracht is. Op deze manier heeft UNICEF de afgelopen jaren honderdduizenden euro's ontvangen van Djoser.

Project Nepal

Sinds 2014 zijn Djoser en UNICEF een project in Nepal gestart om kindersterfte in Nepal te voorkomen. Met simpele middelen als vaccinaties kunnen kinderen beschermd worden tegen levensbedreigende ziektes. Zo helpt Djoser mee aan een betere toekomst voor kinderen in de landen waar de reizigers graag komen.

Nepal is vier keer zo groot als Nederland en ligt verscholen tussen het kolossale India en de hoge Himalaya. Het is één van de armste landen in de wereld. Veel gezinnen leven geïsoleerd door het beperkte wegennetwerk en het ruige landschap. Er is een groot gebrek aan goede gezondheidszorg, schoon water en hygiëne. En dat heeft grote gevolgen, want in Nepal sterven ieder uur twee pasgeboren baby’s. En iedere vier uur overlijdt een moeder door de omstandigheden waarin zij haar kind ter wereld heeft gebracht.

Wat doet UNICEF in Nepal

In Nepal is UNICEF actief op diverse gebieden. Samen met de overheid gaat UNICEF ervoor zorgen dat altijd de juiste zorg beschikbaar is, ook voor de gezinnen die in moeilijk bereikbare gebieden wonen. Lokale mensen worden getraind als gezondheidswerkers, zodat er altijd iemand in de buurt is om zieke moeders en kinderen te helpen of naar de gezondheidspost te verwijzen. Daarnaast wordt prenatale en postnatale zorg verbeterd en toegankelijker. UNICEF wil dat moeders altijd terecht kunnen in klinieken, ook als zij in afgelegen gebieden wonen. Tenslotte wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd, niet alleen rond de geboorte van een kind, maar ook in de jaren erna. UNICEF richt zich hierbij ook op de preventie van ziektes, het verbeteren van de hygiëne en het tegengaan van ondervoeding.

Er is dus nog veel werk te doen in Nepal. Met steun van Djoser en de reizigers kan UNICEF goede stappen maken op dit gebied. Het land heeft ondanks de moeilijke situatie de afgelopen jaren nog meer goede resultaten geboekt. Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft is gehalveerd, er sterven 65 procent minder kinderen dan twintig jaar geleden, en 70 procent minder moeders. UNICEF wil deze positieve resultaten doorpakken, zodat ook in de meest afgelegen gebieden onnodige kinder- en moedersterfte kan worden voorkomen.

Meer over UNICEF.

ECPAT & THE CODE

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden, en hebben een verdergaande samenwerkingsovereenkomst met ECPAT-NL getekend. ECPAT-NL verschaft inzicht in de complexe problematiek van seksuele uitbuiting van kinderen, geeft een beeld wat er kan en moet gebeuren om het probleem te bestrijden, en probeert de verantwoordelijkheid voor oplossingen bij de juiste mensen neer te leggen. Wij nodigen je uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen.

Djoser is Top member of ‘The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism’, samen met ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking). Hiermee neemt Djoser een duidelijk standpunt in tegen sekstoerisme en het misbruik van kinderen daarbij. Als onderdeel hiervan heeft Djoser in alle contracten met accommodaties een paragraaf opgenomen waarbij duidelijk wordt gemaakt dat dergelijke praktijken niet getolereerd worden en een reden van ontbinding van het contract kunnen vormen. De bestrijding van kindersekstoerisme vormt ook inhoudelijk een deel van de cursus voor reisbegeleiders waarin zij worden gewezen op hoe zij om dienen te gaan met het signaleren van misstanden. Ook informeren wij onze reizigers over hoe en waar men mogelijke misstanden kan melden.

The Code (The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism) is een gedragscode voor de reis- en toerisme sector. The Code bestrijdt kindersekstoerisme door het creëren van een goed geïnformeerde toerismeketen en goed opgeleide medewerkers die kindersekstoerisme herkennen en voorkomen, waardoor een omgeving ontstaat waarin kindersekstoeristen niet worden getolereerd. Code leden ontwikkelen een beleid ter bescherming van kinderen en dragen dit uit naar ketenpartners, zij trainen medewerkers en roepen reizigers op alert te zijn en kindersekstoerisme te melden. Wereldwijd hebben al meer dan 1.200 toerismebedrijven in 52 landen The Code ondertekend. The Code is een onafhankelijke organisatie met in het bestuur een meerderheid aan toeristische organisaties. Het secretariaat van The Code in Bangkok biedt samen met lokale ECPAT-partners ondersteuning aan Code leden in de vorm van trainingen en voorlichtingsmaterialen.Aangesloten reis- en toerismeorganisaties verplichten zich tot het volgende:

1.    Het opstellen van een beleid en procedures ter bescherming van minderjarigen tegen seksuele uitbuiting;
2.    Het trainen van medewerkers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan;
3.    Het opnemen van een clausule in contracten met zakenpartners in de hele keten, met als standpunt de verwerping van seksuele uitbuiting van kinderen en een 'zero tolerance' beleid hierin;
4.    Het verschaffen van informatie aan reizigers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan;
5.    Het ondersteunen, betrekken en samenwerken met belangrijke partijen ter preventie van seksuele uitbuiting van kinderen;
6.    Jaarlijks rapporteren over genomen maatregelen ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme.

Voor meer informatie kijk of ecpat.nl of thecode.org.

TRAVELIFE

Djoser heeft aandacht voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen. Travelife  stimuleert duurzaam ondernemen binnen de reissector. Om het certificaat te behalen moet voldaan worden aan een aantal duurzaamheidscriteria. Deze criteria hebben betrekking op de meest uiteenlopende facetten van je bedrijfsvoering. Van bijvoorbeeld de koffie tot het vervoer op de plaats van bestemming. Wie met ons op reis gaat, is er dus van verzekerd dat onze reizen op een duurzame, eerlijke manier uitgevoerd worden. We zijn trots op het behalen van het Travelife Certificaat en hopen dat veel touroperators uit de Nederlandse reisbranche zullen volgen. Daarnaast stimuleren we al onze agenten en accommodaties om het certificaat ook te behalen. Kijk hier voor meer informatie over Travelife.

RAINFOREST ALLIANCE

Je hebt hem vast wel eens gezien, de groene kikker op de Chiquita bananen. De kikker is het symbool van Rainforest Alliance, een organisatie die zich inzet om verantwoord om te gaan met de natuur, door het bieden van een gelijkwaardige of betere kwaliteit. In Ecuador slapen we in de Lodge Yacuma Ecolodge die 2013 gecertificeerd werd door de Rainforest Alliance and Travelife al seen van de weinige ecolodges in Ecuador die groet in spanningen heeft geleverd voor het behoud van de beschermde yacuma regenwoud en ondersteuning van de locale Indigenous Chontayacu Community.

Accommodaties die gecertificeerd zijn door Rainforest alliance doen onder meer aan gescheiden water- en afvalrecycling, energiebesparing en maken gebruik van fosfaatvrije wasmiddelen en bouwmaterialen, die weinig impact op het milieu en de natuur hebben. Verblijf op je reis met Djoser naar Ecuador en zorg daarmee voor een stuk natuurbehoud! Kijk voor meer informatie op rainforest-alliance.org.

WORLD ANIMAL PROTECTION

Djoser staat op de lijst van olifant vriendelijke reisorganisatie. Wij bieden als organisatie niet actief ritjes op olifanten aan.

De ‘World Animal Protection’ (WAP) is een internationale dierenwelzijnsorganisatie. Zij staan voor een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat. De WAPpakt dierenleed direct aan en werkt nauw samen met lokale organisaties om dieren ter plekke te helpen.

Zo heeft de WAP ook de campagne 'Stap van de olifant af!' gevoerd. Helaas zijn olifantritjes en -shows voor een olifant ‘onvergetelijk', maar dan niet in de positieve zin van het woord. Jonge olifanten worden vaak dagenlang uitgehongerd, vastgebonden en mishandeld om de wilskracht te breken. De WAP probeert door middel van deze campagne mensen bewust te maken van dit dierenleed. Djoser kiest voor een olifant vriendelijke reis. Meer informatie vind je hier of kijk op worldanimalprotection.nl.
 

 Onze brochure

De prachtige Djoser brochures worden in opdracht van Djoser zo duurzaam mogelijk vervaardigd. In diverse stadia van het productie proces worden kostbare en recyclebare elementen terug gewonnen. Dit proces kenmerkt dor een minimale uitstoot van broeikas- gassen en een optimale energie huishouding. Bovendien bevat de inkt geen zware metalen en is het papier voorzien van FSC – keurmerk. Bovendien zijn de brochures elk jaar weer zo bijzonder dat zij door vele klanten worden bewaard en / of doorgegeven aan familie of vrienden. Ze verdwijnen niet zomaar bij het oud papier.

Terug naar boven
Chat met Djoser