Familiereis zoeken

  • Brochure Family aanvragen
  • Actie - Nieuwsbrief Junior

Djoser met oog voor duurzaamheid

Bij Djoser gaan reisplezier en duurzaam toerisme 35 jaar hand in hand. Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is, bewust reizen dus. Steeds meer mensen reizen en steeds vaker zijn de effecten van toerisme lokaal voelbaar. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit daarom bij ons in de structuur van het bedrijf. Djoser probeert het duurzame karakter van de reizen zoveel mogelijk te stimuleren en de negatieve effecten terug te dringen.

Djoser werkt wereldwijd samen met lokale agenten en steunt daarmee de lokale economie. Wij hebben een duurzame relatie met onze lokale agenten, met de meeste van hen werken wij al 25 jaar samen. Al ruim 20 jaar zijn wij partner van UNICEF. In samenhang met duurzaam toerisme spreken we ook van ‘People Planet Profit’. Ook dit zie je terug.

Tenslotte reizen wij bewust in kleine groepen, wat minder belastend is voor het milieu. Ook zelf als reiziger kun je op veel manieren bijdragen aan duurzaam toerisme.
 

 

 Vervoer

Compensatie CO2-uitstoot

South Pole Group logoReizen is verrijkend maar het transport dat nodig is om nieuwe bestemmingen te ontdekken laat zijn sporen achter in de vorm van broeikasgassen, waaronder CO2. Door de CO2-uitstoot van de reis te compenseren kan ergens anders ter wereld dezelfde hoeveelheid CO2 worden voorkomen. Met de ANVR hebben we gekozen voor een samenwerking met de South Pole Group, de wereldmarktleider in het uitvoeren van CO2-reductie projecten. Wij hebben gekozen voor een project in Thailand dat bestaat uit het installeren van zonnepanelen waardoor geen kolen meer hoeven worden te verbrand om elektriciteit op te wekken. Met CO2-compensatie doen we dus iets terug voor het klimaat én voor de lokale bevolking. Vanzelfsprekend compenseren wij ook alle vlucht van onze medewerkers.

Met het openbaar vervoer naar de luchthaven

Regelmatig verstrekken wij bij het boeken van een reis bij Djoser actiematig een NS treinkaartje, niet alleen voor onze Belgische reiziger maar ook voor de Nederlandse. Zo stimuleren wij het gebruik van het openbaar vervoer van en naar de luchthaven zowel in Nederland als in België.

Lokaal vervoer

Lokaal vervoer tijdens onze reizen wordt geregeld door onze lokale agenten. Zij dragen zorg voor milieuvriendelijk vervoer en worden door ons regelmatig op het belang ervan gewezen. Wij reizen daarom over het algemeen in passende kleine lokale bussen op maat voor de groepsgrootte. Zodat wij niet met grote half lege bussen rond rijden.

Ook gebruiken we regelmatig lokaal vervoer als treinen, bussen of boten.
 

 Reisbegeleiders

Een belangrijk instrument en informatie bron voor ons duurzaamheidsbeleid vormen onze reisbegeleiders. Onze reisbegeleiders worden uitgebreid getraind voordat zij op reis gaan. Wij streven ernaar reisbegeleiders mee te sturen op een reis naar een land waar zij uitgebreide ervaring hebben. Zij hebben dan de uitgebreide kennis van het land, kennen de lokale gebruiken en de cultuur van het land. ‘People’ staat voor sociaal culturele belangen; respect voor lokale gebruiken; in stand houding van cultuur; respect voor lokale bevolking en mensenrechten. Wie kan dat beter overbrengen dan onze reisbegeleiders die het land en de lokale gebruiken heel goed kennen en dit delen met de reizigers.
 

 Verblijf

Veel accommodaties waar wij overnachten zijn kleinschalig, lokaal en / of hotels gerund door families. Ook hiermee stimuleren wij de lokale economie. Ook maken wij gebruik van zogenaamde eco lodges o.a. in Ecuador en Costa Rica.
 

 Lokale agenten & initiatieven

Djoser heeft een duurzame relatie op gebouwd met haar lokale agenten. Met een aantal werken wij al meer dan 25 jaar samen. Een van de drie P’s staat voor Profit en staat voor economische belangen. Wij vinden het belangrijk dat inkomsten ten goede komen aan de lokale bevolking.

Daarom stimuleren wij de inzet van een lokale gids. Wij werken meestal met kleinschalige hotels en is het eten over het algemeen niet inbegrepen in de reissom. Onze reisbegeleiders stimuleren de reizigers om lokaal te eten, op de markt of in lokale restaurantjes en zelfs ook bij de lokale hotelier.

Lokaal

Naast dat we samenwerken met de agenten, bezoeken we tijdens de reizen ook een aantal duurzame projecten.

Dit zijn projecten om het behoud van de natuur te stimuleren, de lokale nijverheid te ondersteunen, om werk en onderwijs te creëren voor mensen met een handicap of om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan de Fair Trade wijnindustrie. Bekijk hier een aantal van deze projecten.
 

 Duurzame partners

UNICEF

UNICEF heeft een opdracht: er voor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie.

Miljoenen kinderen gaan dankzij UNICEF naar school, en Djoser levert daar een belangrijke bijdrage aan. Talloze kinderen worden ingeënt tegen dodelijke ziekten als mazelen en krijgen goede voeding. UNICEF werkt hard aan de bestrijding van de aidsepidemie en helpt kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden. Waar een noodsituatie heerst, is UNICEF. Kinderen die er alleen voor staan krijgen bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.

Djoser werkt sinds 1993 samen met UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de VN. UNICEF zet zich wereldwijd in om de levensomstandigheden van kinderen te verbeteren. Daarbij is ze volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van regeringen, particulieren en bedrijven zoals Djoser. Samen met UNICEF wil Djoser een betere toekomst realiseren voor kinderen in landen waar we reizen, zoals in Nepal. UNICEF en Djoser werken sinds 1993 samen om een betere wereld voor kinderen wereldwijd te realiseren. Daarmee is Djoser de oudste corporate partner van UNICEF Nederland. De samenwerking tussen UNICEF en Djoser kent een belangrijke derde partij: de Djoser-reizigers. Reizigers krijgen bij het boeken van hun reis de mogelijkheid om drie, vijf of tien euro aan UNICEF te doneren. Aan het eind van het boekjaar verdubbelt Djoser het bedrag dat met de reizigersbijdragen bijeen gebracht is. Op deze manier heeft UNICEF de afgelopen jaren honderdduizenden euro's ontvangen van Djoser.

Project Myanmar
Myanmar is een van de grootste en armste landen in Azië.  Het voormalige Birma - dat zich uitstrekt van het Himalayagebergte in het noorden tot de Andamanse Zee in het uiterste zuiden - is een land in transitie. Tot voor kort was een militair bewind aan de macht. Nu begeeft het land zich met een gekozen regering op de weg naar democratie.

Het dictatoriaal regime en decennia vol conflicten onder de bevolking met honderden etnische groepen die evenveel talen spreken, hebben diepe sporen nagelaten in het leven van de 51 miljoen Myanmarezen.

Ook vandaag de dag zorgt deze diversiteit nog regelmatig voor geweld. Samen met armoede (ruim 1/4 van de bevolking leeft onder de armoedegrens) zijn dat de belangrijkste redenen waarom veel kinderen geen onderwijs volgen. Meer dan 1,3 miljoen kinderen gaan niet naar school en de helft van de kinderen die dat wel doet, maakt de basisschool niet af.

Wat doet UNICEF in Myanmar
UNICEF is in Myanmar actief op verschillende gebieden, waaronder onderwijs. UNICEF heeft een innovatief onderwijsprogramma in het land geïntroduceerd waardoor kinderen leren over tolerantie en samenwerking.

Het doel: voorkomen van conflicten. Via peacebuilding education wordt er wederzijds begrip gestimuleerd tussen de verschillende etnische en religieuze groepen. Want, het creëren van vertrouwen en sociale verbinding begint bij kinderen, bij goed onderwijs.
 
De conflicten in het land hebben er onder andere mee te maken dat de verschillende groepen in Myanmar zich niet erkent voelen. Om conflicten te voorkomen en op te lossen is het belangrijk dat alle kinderen naar school kunnen, ongeacht hun etniciteit, religie of geslacht. Zo wordt er ook begrip voor elkaar opgebouwd.

Het is daarom essentieel dat er naast de standaard schoolvakken ook aandacht wordt besteed aan lokale talen, tradities, literatuur en geschiedenis. Het schoolcurriculum wordt zo aangepast zodat het de diversiteit van de bevolking weergeeft. Hierbij is onderwijs in de moedertaal van het kind erg belangrijk, zowel om de (eigen) taal te leren als om de lesstof goed te kunnen begrijpen. 

Mede dankzij de steun van Djoser werkt UNICEF aan goed onderwijs voor alle kinderen in Myanmar. Dit is waarvoor we ons samen vol overtuiging inzetten:
 
Het Back to School-programma voor kinderen die getroffen zijn door rampen en conflict, en voor kinderen die niet naar school gaan omdat ze moeten werken.
‘Peacebuilding education’ voor het versterken van de sociale samenhang tussen de verschillende etnische groepen binnen de samenleving. Ook is er voorlichting over landmijnen, en krijgen zij les in life-skills. Onderwijs van goede kwaliteit voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. We betrekken leraren, leerlingen en ouders bij het ontwikkelen van gelijke onderwijskansen.

Wat kun je doen?
Op reis zijn het de kinderen die het eerste contact met de bezoekers maken. Soms met het verzoek om een bon bon of een pencil, maar ook om hun Engels te oefenen. Djoser krijgt vaak de vraag van reizigers of ze wat kunnen meenemen voor de kinderen in de landen die ze bezoeken. In plaats van het geven van ballonnen, pennen of snoepjes vraagt Djoser zijn reizigers bij de boeking om € 3 of € 5 per persoon aan UNICEF te doneren. Bij onze Family-reizen vragen we onze reizigers een donatie van € 10. Djoser verdubbelt de bijdrage. Zo helpen we allemaal mee aan een betere toekomst voor kinderen in de landen waar we naartoe reizen!

Meer over UNICEF.

ECPAT & THE CODE

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden, en hebben een verdergaande samenwerkingsovereenkomst met ECPAT-NL getekend. ECPAT-NL verschaft inzicht in de complexe problematiek van seksuele uitbuiting van kinderen, geeft een beeld wat er kan en moet gebeuren om het probleem te bestrijden, en probeert de verantwoordelijkheid voor oplossingen bij de juiste mensen neer te leggen. Wij nodigen je uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen.

Djoser is Top member of ‘The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism’, samen met ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking). Hiermee neemt Djoser een duidelijk standpunt in tegen sekstoerisme en het misbruik van kinderen daarbij. Als onderdeel hiervan heeft Djoser in alle contracten met accommodaties een paragraaf opgenomen waarbij duidelijk wordt gemaakt dat dergelijke praktijken niet getolereerd worden en een reden van ontbinding van het contract kunnen vormen. De bestrijding van kindersekstoerisme vormt ook inhoudelijk een deel van de cursus voor reisbegeleiders waarin zij worden gewezen op hoe zij om dienen te gaan met het signaleren van misstanden. Ook informeren wij onze reizigers over hoe en waar men mogelijke misstanden kan melden.

The Code (The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism) is een gedragscode voor de reis- en toerisme sector. The Code bestrijdt kindersekstoerisme door het creëren van een goed geïnformeerde toerismeketen en goed opgeleide medewerkers die kindersekstoerisme herkennen en voorkomen, waardoor een omgeving ontstaat waarin kindersekstoeristen niet worden getolereerd. Code leden ontwikkelen een beleid ter bescherming van kinderen en dragen dit uit naar ketenpartners, zij trainen medewerkers en roepen reizigers op alert te zijn en kindersekstoerisme te melden. Wereldwijd hebben al meer dan 1.200 toerismebedrijven in 52 landen The Code ondertekend. The Code is een onafhankelijke organisatie met in het bestuur een meerderheid aan toeristische organisaties. Het secretariaat van The Code in Bangkok biedt samen met lokale ECPAT-partners ondersteuning aan Code leden in de vorm van trainingen en voorlichtingsmaterialen.Aangesloten reis- en toerismeorganisaties verplichten zich tot het volgende:

1.    Het opstellen van een beleid en procedures ter bescherming van minderjarigen tegen seksuele uitbuiting;
2.    Het trainen van medewerkers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan;
3.    Het opnemen van een clausule in contracten met zakenpartners in de hele keten, met als standpunt de verwerping van seksuele uitbuiting van kinderen en een 'zero tolerance' beleid hierin;
4.    Het verschaffen van informatie aan reizigers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan;
5.    Het ondersteunen, betrekken en samenwerken met belangrijke partijen ter preventie van seksuele uitbuiting van kinderen;
6.    Jaarlijks rapporteren over genomen maatregelen ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme.

Voor meer informatie kijk of ecpat.nl of thecode.org.

RAINFOREST ALLIANCE

Je hebt hem vast wel eens gezien, de groene kikker op de Chiquita bananen. De kikker is het symbool van Rainforest Alliance, een organisatie die zich inzet om verantwoord om te gaan met de natuur, door het bieden van een gelijkwaardige of betere kwaliteit. In Ecuador slapen we in de Lodge Yacuma Ecolodge die 2013 gecertificeerd werd door de Rainforest Alliance en door Travelife. Dit is een van de weinige ecolodges in Ecuador die grote inspanningen heeft geleverd voor het behoud van het beschermde yacuma-regenwoud en voor de ondersteuning van de lokale Indigenous Chontayacu Community.

Accommodaties die gecertificeerd zijn door Rainforest alliance doen onder meer aan gescheiden water- en afvalrecycling, energiebesparing en maken gebruik van fosfaatvrije wasmiddelen en bouwmaterialen, die weinig impact op het milieu en de natuur hebben. Verblijf je op reis met Djoser naar Ecuador in de ecolodge, dan zorg daarmee voor een stuk natuurbehoud! Kijk voor meer informatie op rainforest-alliance.org.

WORLD ANIMAL PROTECTION

Djoser staat op de lijst van olifant vriendelijke reisorganisatie. Wij bieden als organisatie niet actief ritjes op olifanten aan.

De ‘World Animal Protection’ (WAP) is een internationale dierenwelzijnsorganisatie. Zij staan voor een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat. De WAP pakt dierenleed direct aan en werkt nauw samen met lokale organisaties om dieren ter plekke te helpen.

Zo heeft de WAP ook de campagne 'Stap van de olifant af!' gevoerd. Helaas zijn olifantritjes en -shows voor een olifant ‘onvergetelijk', maar dan niet in de positieve zin van het woord. Jonge olifanten worden vaak dagenlang uitgehongerd, vastgebonden en mishandeld om de wilskracht te breken. De WAP probeert door middel van deze campagne mensen bewust te maken van dit dierenleed. Djoser kiest voor een olifant vriendelijke reis. Meer informatie vind je hier of kijk op worldanimalprotection.nl.
 

 Onze brochure

De prachtige Djoser brochures worden in opdracht van Djoser zo duurzaam mogelijk vervaardigd. In diverse stadia van het productie proces worden kostbare en recyclebare elementen terug gewonnen. Dit proces kenmerkt dor een minimale uitstoot van broeikasgassen en een optimale energie huishouding. Bovendien bevat de inkt geen zware metalen en is het papier voorzien van FSC-keurmerk. Bovendien zijn de brochures elk jaar weer zo bijzonder dat zij door vele klanten worden bewaard en / of doorgegeven aan familie of vrienden. Ze verdwijnen niet zomaar bij het oud papier.

Go to top